Täzelikler

 • 11/08/2022
 • 1009

«Sanly çözgüt — 2022» atly innowasion taslamalaryň bäsleşigi badalga alýar

    Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýew «Sanly çözgüt — 2022» atly innowasion taslamalaryň bäsleşigini geçirmäge görülýän taýýarlyk işleri barada 13-nji iýulda geçirilen Hökümet mejlisinde hasabat berdi.

    Nygtalyşy ýaly, sanly ykdysadyý...

Doly oka →
 • 11/08/2022
 • 1179

Ses tiz­li­gi­ni geç­ýän ýo­lag­çy uça­ry

    «Bo­om Su­per­so­nic» at­ly kom­pa­ni­ýa tä­ze ýo­lag­çy uça­ry ba­ra­da ha­bar ber­di. Köp ýyl­dan bä­ri ýo­ka­ry tiz­lik­li ýo­lag­çy uça­ry­ny ön­dür­me­gi me­ýil­leş­dir­ýän...

Doly oka →
 • 22/06/2022
 • 2436

Robotlar – çagalaryň ýardamçysy

         Gahryman Arkadagymyzyň talyp ýaşlara okamaga, öwrenmäge döredip berýän şertlerinden peýdalanyp, Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynda hereket edýän Ýaş alymlar geňeşiniň tejribe otaglarynda birnäçe taslama işleri alynyp barylýar. Häzirki wagtda institutymyzyň...

Doly oka →
 • 23/05/2022
 • 672

TÜRKMEN TALYPLARY SANKT-PETERBURGDA GEÇIRILEN ONLAÝN OLIMPIADANYŇ ÝEŇIJILERI BOLDULAR

Sankt-Peterburg döwlet uniwersitetiniň her ýyl geçirýän «Petropolitan Science (Re)Search» atly açyk ders olimpiadasy Russiýanyň, Fransiýanyň, Ukrainanyň, Belarus Respublikasynyň, Gazagystanyň, Türkmenistanyň, Gyrgyzystanyň we Gruziýanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyp ýaşlaryny bir ýere jemledi. «Hasaplaý...

Doly oka →
 • 05/05/2022
 • 6354

Häzirki zaman programmirleme dilleri

Ýurdumyzyň bilim-ylym ulgamynda innowasion tehnologiýalar we ylmy çözgütler önümçilige ornaşdyrylýar. Häzirki döwürde kompýuteriň mümkinçiliklerinden ähli pudaklarda giňden peýdalanylýar. Ylmyň ösmegi, intellektual şahsyýetiň kemala gelmegi üçin kompýuter tehnologiýalarynyň wezipesi örä...

Doly oka →
 • 05/05/2022
 • 2429

«Akylly şäher» we sanly ulgamyň mümkinçilikleri

Ylmyň depginli ösýän we tehnologiýalaryň günsaýyn kämilleşýän zamanasynda «akylly şäher» konsepsiýasy bütin dünýäde ululy-kiçili şäherleriň ýüzlerçesi tarapyndan durmuşa geçirilýär. «Akylly şäher» düşünjesi dürli çeşmelerde dürliçe aňladyl&ya...

Doly oka →
 • 20/04/2022
 • 1282

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň talyplary Açyk halkara olimpiadasynda baýrakly ornunlara mynasyp boldular

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň talyplary Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburgyň döwlet uniwersiteti tarapyndan  geçirilen Petropolitan S Doly oka →

 • 15/04/2022
 • 739

Hünär bilimi edaralarynyň tejribe okuwlaryny “hyýaly hakykat” tehnologiýasy arkaly sanlylaşdyrmagyň usuly

Ylmy işiň maksady:

   Häzirki wagtda ýurdumyzda ylym we bilim ulgamyna degişli birnäçe Konsepsiýalar we maksatnamalar hereket edýär. Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasy”, “Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysady&yacut...

Doly oka →
 • 15/04/2022
 • 682

“Ýaýlym“ wideo aragatnaşyk programmasyny durmuşa ornaşdyrmak

Häzirki zaman tehnologiýalaryň ösüş depgini adamzadyň taryhynda gazanan ýokary üstünlikleri we adamlaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin döwrebap tehnologiýalary we programma üpjünçiliklerini işläp taýýarlamak möhüm ähmiýete eýedir. Sanly aragatnaşyk ulgamy adamzadyň durmuşyna giren g...

Doly oka →
 • 12/04/2022
 • 831

Welosport – saglyk hakynda ekologik alada

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Hormatly Prezidentimiz Garaşsyz ýurdumyzda bedenterbiýäni, sporty dünýä derejesinde ösdürmek, jemgyýetimizde sagdyn durmuş kadalaryny ornaşdyrmak arkaly halkymyzyň saglygyny berkitmek, sagdyn we ruhy taýdan kämil ýaşlary ýetişdirmek ugrunda uly aladalar edýär.

...

Doly oka →

Ähli hukuklary goralan.