Täzelikler

 • 26/11/2021
 • 563

ÖSÜŞLERIŇ MÖHÜM ŞERTI

ÖSÜŞLERIŇ MÖHÜM ŞERTI
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe milli Liderimiziň parasatly baştutanlygynda Watanymyz bedew batly ösüşlere beslenýär. Ýurdumyzda üstünlikli durmuşa geçirilýän Prezident Maksatnamasynyň çäklerinde ýerine ýetirilýän maýa goýum taslamalary baky Bitarap...

Doly oka →
 • 26/11/2021
 • 886

Aragatnaşygyň halkara ulgamyna goşulmak

Aragatnaşygyň halkara ulgamyna goşulmak
Mälim bolşy ýaly, ýakynda hormatly Prezidentimiziö Kararyna laýyklykda, “Türkmenaragatnaşyk” agentligi bilen Söwda-senagat edarasynyň guramagynda telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň “Türkmentel – 2021” atly XIV Halkara onlaýn maslahaty...

Doly oka →
 • 26/11/2021
 • 2312

SANLY ULGAM — DÖWRÜŇ TALABY

Hormatly Prezidentimiziň Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasyna «Sanly Türkmenistan» atly täze döwlet maksatnamasyny işläp taýýarlamagy tabşyrmagy bu ugurda möhüm ädim boldy. Maksatnama ýurdumyzyň ykdysadyýetinde, jemi içerki önüminde maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalary ulgamynyň goşmaça ösüşini üpj&...

Doly oka →
 • 26/11/2021
 • 536

В мире новых технологий

«Современные способы подготовки
специалистов высокого уровня для
цифровой экономики» – такова тема
7-й секции, состоявшейся в рамках
Международной научной конференции «Здравоохранение, образование и
спорт в эпоху могущества и счастья» в
Институте телекоммуникаций и информатики Туркменистана. Мероприятие,
прошедшее по секциям в различных
вузах, организова...

Doly oka →
 • 26/11/2021
 • 1011

Türkmenistanly talyplaryň arasynda makala ýazmak boýunça yglan edilen bäsleşigiň ýeňijileri yglan edildi

Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti tarapyndan ýurduň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan talyplaryň arasynda geçirilen makala ýazmak boýunça bäsleşik yglan edildi. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» internet saýty habar berýär.

Makala bäsleşigi Türkmenistanyň G...

Doly oka →
 • 26/11/2021
 • 621

HAL­KA­RA ­GAT­NA­ŞYK­LA­RY­NYŇ ­RO­WAÇ MEN­ZIL­LE­RI

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimiz dünýä döwletleri hem halkara guramalary bilen deňhukukly we özara bähbitli hyzmatdaşlygy üstünlikli amala aşyrýar. Milli Liderimiziň bütin dünýäde parahatçylygyň berkidilmegine, halkara gatnaşyklaryň n...

Doly oka →
 • 26/11/2021
 • 631

TEH­NO­LO­GIK ÖSÜŞ — BÄS­DEŞ­LI­GE UKYP­LY­LY­GYŇ ŞER­TI

Häzirki döwürde ýurdumyz örän uly tehnologik ösüşi başdan geçirýär. Munuň özi Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça uzak möhletleýin maksatnamanyň ileri tutulýan ugurlary bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr. Şonda öňdebaryjy düzüm böleklere ýokary tehnologiýalaryň orna...

Doly oka →
 • 26/11/2021
 • 409

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medaly bilen sylaglamak hakynda Permany

Eziz Watanymyz Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mukaddes Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramyny buýsandyryjy netijeleri gazanmak bilen garşylaýar. 30 ýylda güneşli Diýarymyzda örän beýik işler bitirildi. Bitarap döwletimiz Ýer ýüzünde ýokary depginler bilen öňe barýan, halkynyň bagtyýar...

Doly oka →
 • 26/11/2021
 • 1316

«Türkmeniň Altyn asyry» bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gol çeken Karary bilen döredijilik işgärleriniň uly topary edebiýat, medeniýet we sungat işgärleriniň, höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň hem-de zehinli çagalaryň arasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň ýeňijileri di&y...

Doly oka →
 • 26/11/2021
 • 708

Türkmen ýokary okuw mekdebi abraýly reýtinge girdi

2021-2022-nji okuw ýylynyň ilkinji günleri, iňlisleriň “Times Higher Education” (THE) žurnaly dünýädäki iň gowy ýokary okuw mekdepleriniň her ýyllyk halkara reýtinginiň tablisasyny - Bütindünýä Uniwersitetleriniň Reýtingini 2022-nji ýylda çap etdi. Ilkinji gezek türkmen instituty - Türkmenistanyň Telekommunikasi&yac...

Doly oka →

Ähli hukuklary goralan.