Täzelikler

 • 26/11/2021
 • 1711

ÝAŞLAR WE SANLY INNOWASIÝALAR

13 — 15-nji aprel aralygynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy bilen Bilim ministrliginiň guramagynda geçirilýän ýaşlaryň arasynda programma üpjünçiligi boýunça «Sanly innowasiýalar» atly bäsleşigiň ilkinji güni örän netijeli boldy. «Sanly çözgüt — IT meýdança» hojalyk je...

Doly oka →

 • 26/11/2021
 • 984

DÖWREBAP INNOWASION MERKEZ

«Sanly Çözgüt IT meýdança» hojalyk jemgyýeti ýokary hilli innowasion hyzmatlary amala aşyrýar we täze çözgütleri işläp taýýarlaýar

Hormatly Prezidentimiziň Karary bilen kabul edilen  Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynyň&ra...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 999

“Web ýaryşy-2021” atly bäsleşigi geçirildi.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türkmenistan —parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň talyplarynyň arasynda geçirilýän “Web-tehnologiýalar” hünäri boýunça “Web ýaryşy – 2021” atly bäsleşik ge&ccedi...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 1151

Täze kitaphana dolandyryş ulgamy

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan “Ösüşe ak ýol” ady bilen maýa goýum taslamalarynyň nobatdaky maslahaty geçirildi.

Maslahatda ýurdumyzyň ýokary okuw jaýlarynyň talyp ýaşlary, mugallymlar has takygy Türkmenistanyň Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýa institutynyň, T&...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 1226

«BIZNES REKLAMA» ga­ze­ti in­di elekt­ron gör­nüş­de

Köpimiz, megerem, «Biznes reklama» gazetiniň web-saýtynyň işläp başlanyndan habarly hem däldiris. Institutyň maglumat tehnologiýalary we awtomatlaşdyrma fakultetiniň 1-nji ýyl talyby Akgözel Gurbangulyýewa bu taslamany bary-ýogy üç aýyň dowamynda amala aşyrdy. Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine degişli bolan &l...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 1700

«ZEHINLIJE»: çagalara peý­da­ly oýun­la­ry öw­re­de­liň!

Maglumat ulgamlarynyň howpsuzlygy fakultetiniň 1-nji ýyl talyby Mämmetmyrat Mämmetmyradow öz işläp taýýarlan ykjam goşundysyna «Zehinlije» diýip at beripdir. «Android studio» programmasynda döredilen bu taslama üç ýaşdan ýokary mekdebe çenli çagalara niýetlenip, olaryň mekdebe taýýarlyk ukyplaryny ö...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 1239

«ONLAÝN SÖWDA»: tiz­lik we ýo­ka­ry hil

2-nji ýyl talyp Mekan Muhammedowyň IT meýdançada işläp taýýarlan taslamasy hem häzirki döwrüň zerurlyklaryny — wagty tygşytlamagy we amatlylygy göz öňünde tutýar. Onuň taýýarlan web-saýty «Onlaýn söwda» diýip atlandyrylyp, internet arkaly dürli görnüşli harytlaryň söwdasyny amala aşyrma...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 1163

«YLHAM» SEÝILGÄHINE WIRTUAL GEZELENÇ: oňaý­ly, amat­ly, gy­zyk­ly

Institutyň 1-nji ýyl talyplary Allanazar Baýramdurdyýew bilen Ilýasbek Täjibaýewiň taýýarlan taslamasy «Ylham» seýilgähine wirtual syýahat» diýip atlandyrylýar. «Krpano» programmasynda döredilen bu web-saýtda häzir vr.eduboxtm.com salgysynyň üsti bi...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 1325

«eMEKDEP»: bi­lim ul­ga­my­ny san­ly­laş­dyr­ma­ga my­na­syp go­şant

Sanly ykdysadyýet hem sanly bilim düşünjeleri biri-biri bilen aýrylmaz baglanyşykly. Hut şoňa görä-de, ýurdumyzda şu iki ugry utgaşykly ösdürmäge aýratyn ähmiýet berilýär. Heniz 1-nji ýyl talypdygyna garamazdan, Durdygylyç Mergenowyň işläp taýýarlan «eMekdep» ulgamynyň durmuşa ornaşdyryljak günleri uzakd...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 1791

«SANLY ÇÖZGÜT — IT MEÝDANÇA» HOJALYK JEMGYÝETI: tä­ze pi­kir­le­riň, in­no­wa­sion tas­la­ma­la­ryň dün­ýä­si­ne sy­ýa­hat

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň paýtagtymyzyň Oguz han köçesiniň ugrundaky okuw binasynyň ýanynda dö­re­di­len «San­ly çöz­güt — IT meý­dança» hojalyk jemgyýetine baranymyzda, bada-bat ikinji gata çykylýan basgançakdaky: «Ähli zat pikirden başlanýa...

Doly oka →

Ähli hukuklary goralan.