Täzelikler

 • 22/11/2021
 • 752

Sanly ulgamyň belent ösüşleri

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda ykdysadyýeti sanlylaşdyrmak işi ýokary depginler bilen dowam etdirilýär. Diýarymyzda milli Liderimiziň Karary bilen tassyklanan «Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy» üst...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 1415

Türkmen ýaşlary tehnologik täzelikleri amala aşyrýarlar

Türk­me­nis­ta­nyň Te­le­kom­mu­ni­ka­si­ýa­lar we in­for­ma­ti­ka ins­ti­tu­ty­nyň ýa­nyn­da «Türk­me­na­ra­gat­na­şyk» agent­li­gi bi­len bi­le­lik­dä­ki «San­ly çöz­güt IT meý­dan­ça» ho­ja­l...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 884

«Sanly çözgüt – 2020» atly innowasion taslamalar bäsleşiginiň jemi jemlendi

Şu gün 2020-nji ýylyň 23 – 27-nji noýabr aralygynda «Türkmenaragatnaşyk» agentligi tarapyndan ýurdumyzyň ýaşlarynyň arasynda geçirilen maglumat telekommunikasiýa ulgamynda «Sanly çözg&...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 1320

Ýurdumyzda “sanly.tm” atly ilkinji milli elektron poçtasy we “tmchat” messenjer programma üpjünçiligi işe girizildi.

Şu ýylyň 12-nji noýabrynda Ministrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly giňişleýin mejlisinde, täze döwrebap milli elektron poçtasynyň taýýarlanandygy bellenilip geçildi.

 

Türkmenistanda “Türkmenaragatnaşyk” agentligi tarapyndan “sanly.tm” ilkinji milli elektron poçtasy we “tmchat” messenjer ulg...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 631

Hyýaly sungat- sosial media

Hyýaly sungat  chat platformasynda talyplar öz aralarynda gyzykly maglumatlary paýlaşyp, dersler bilen baglanşykly meseleleri bilelikde çözüp, öz taýýarlan makalalaryny paýlaşyp, bilim derejelerini has hem kämilleşdirip bilýärler. Mundan başga-da, öz aralarynda wideo, ses, faýl, surat ýaly maglumatlaryň alyş-çalşygny amala aş...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 918

EduBox - Sanly Bilim Tory

Taslama esasan iki bölümden, ýagny Sanly Bilim Ulgamyndan we Bilim Portalyndan ybaratdyr. Sanly Bilim Ulgamy her mekdebe aýratyn gurnalyp, okuwyň gidişini dolandyrmak, ýagny okuwçynyň gündeligi, mugallymyň žurnalynyň elektron görnüşi, okuwçylaryň ýetişigi we gatnaşygynyň hasabatlary, ders rejeleridir temalary ornaşdyrylandyr. Bilim Portaly bolsa internetde aýratyn w...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 1453

Türkmenistan — bagtyýarlygyň Watany

Watanym gün-günden has öňe barýar,

Türkmenistan — bagtyýarlygyň Watany.

Bedew bady bilen galkynýar Diýar,

Türkmenistan — bagtyýarlygyň Watany.

 

Baglar güller açar idegi bilen,

Watan öňe barýar Lideri bilen,

Bu toprak ebedi, keramat-kerem,

Türkmenistan &md...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 6338

Bitaraplyk hakynda aýdym aýdalyň!

Gün-günden özgerýär, gül açýar Diýar,

Bitaraplyk hakynda aýdym aýdalyň!

Bedew bady bilen has öňe barýar,

Bitaraplyk hakynda aýdym aýdalyň!

 

Sport ösdürilýär, toplum gurulýar,

Binalaň hatary uzalyp barýar,

Arkadag geljegi uzakdan gör...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 2132

Sanly ulgam we ýaşlar

Ýaşlaryň  döwrebap hünärleri ele almagy, nazary bilimleri kämilleşdirmegi, sanly tehnologiýalary özleşdirmek bilen, öňdebaryjy tejribeleri öwrenmegi milli Liderimiziň alyp barýan döwlet syýasatynda esasy wezipeleriň hatarynda durýar. Hormatly Prezidentimiziň degişli Kararlary bilen “Türkmenistanda ylym ulgamyny 2020 — 2025-nji ýyllarda...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 884

«AKYLLY ÖÝ» — GELJEGIŇ ÖÝI

Näme üçin «akylly öý»? Ýadyňyzdadyr, hormatly Prezidentimiz 2015-nji ýylyň 9-njy iýulynda «Türkmenistanda dürli görnüşli elektron enjamlary öndürýän kärhanalary döretmegiň Döwlet maksatnamasyny tassyklamak hakynda» Karara gol çekipdi. Ilkinji ýerli kompýuterler, smart telewizorlar we k&aum...

Doly oka →

Ähli hukuklary goralan.