Täzelikler

 • 26/11/2021
 • 2720

SANLY ULGAM — YLMY GIŇIŞLIKDE

Milli Liderimiziň 2017-nji ýylyň 15-nji sentýabrynda gol çeken «Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmek hakynda» Karary möhüm ähmiýete eýedir. Ol ylmyň gazananlaryna esaslanýan, bilim babatda dünýäniň öňdebaryjy tejribesini durmuşa ornaşdyrmaga, häzirki döwrüň maglumat jemgyýetiniň talaplaryna laýyk g...

Doly oka →
 • 26/11/2021
 • 3121

ÝEŇIŞ SÖZI ÝÜREKLERE HOŞ ÝAKÝAR

Ýeňiş sözi ýüreklere hoş ýakýar,

Çünki Watan üçin döşler gerildi.

Söweş meýdanynda ýa tylda bolsun,

Watan goragynda gaýym duruldy.

 

Eneler ugratdy balalaryny,

Maňlaýyndan öpe-öpe söweşe.

Soň bolsa saçlary agardy gitdi,

Tä öm...

Doly oka →
 • 26/11/2021
 • 1197

MILLI BINAGÄRLIGIŇ dürdänesi

Türkmen paýtagtynyň binagärlik-gurluşyk düzümlerinde, ajaýyp desgalarynda we tutuş keşbinde milli mirasymyz, köpasyrlyk medeniýetimiz öz mynasyp ornuny tapýar. Ösen binagärlik sungatynda milli medeni gymmatlyklarymyzyň öwşün atýandygyny Aşgabadyň belent ymaratlary äşgär görkezýär. Munuň özi milli binagärlik sungatymyzy...

Doly oka →
 • 26/11/2021
 • 794

BILIMLER MEKANY

BILIMLER MEKANY ajaýyp Binalaryň nury Sowulmajak baky bahar Hormatly Arkadagymyzyň taýsyz tagallasy­nyň ne­ti­je­sin­de ak şä­he­ri­miz Aş­ga­ba­dyň ylym-bi­lim ba­bat­da şu gün­ki ýe­ten be­lent de­re­je­si has-da buý­san­dy­ry­jy­dyr. Aş­ga­ba­dyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygynyň...

Doly oka →
 • 26/11/2021
 • 1063

Netijeli bilim özgertmeleri

Häzirki döwürde ösen ylmyň we tehnikanyň gazananlaryny milli ykdysadyýetimiziň pudaklaryna, durmuşymyzyň dürli ugurlaryna, şol sanda bilim ulgamyna ornaşdyrmak döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birine öwrüldi. Häzirki wagtda çagalar baglaryndan başlap, orta we ýokary okuw mekdeplerini internet-aragatnaşyk ulgamyna birleşdirmek, olary kompýut...

Doly oka →
 • 26/11/2021
 • 1095

Bakylyk sen, Aşgabat!

Türkmen halkynda ir döwürlerden kitaba keramat hökmünde garamak, ylym-bilimli bolmak ýaly oňat häsiýetler bar. Bu asylly ýörelge taryhyň dürli döwürlerinde hem türkmeniň medeniýetiniň, diliniň, edebiýatynyň yzygider ösmegine öz täsirini ýetirip gelipdir. Nesilden-nesle geçip gelýän şeýle häsi&yacut...

Doly oka →
 • 26/11/2021
 • 870

Ak mermerli ajaýyp şäher

Her ýyly şanly wakalara beslenýän ýurdumyzda şu ýylda hem mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy bilen birlikde paýtagtymyz Aşgabadyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygy giňden bellenilip geçilýär. Taryh üçin şeýle bir uzak bolmasa-da, şu geçilen döwürde Aşgabat düýpden özgerdi, täze keşbe eýe boldy. Bu g&uu...

Doly oka →
 • 26/11/2021
 • 1371

YLYM WE TEHNOLOGIÝA TÄZELIKLERI

Emeli nerw ulgamynyň mümkinçilikleri

Gü­nor­ta Ko­re­ýa­nyň alym­la­ry ada myň daş­ky gy­jyn­dyry­jy­la­ra gar­şy­lyk­la­ýyn tä­si­ri­ni gaý­ta­la­ýan ýö­ne­keý eme­li nerw ul­ga­my­ny döret­me­gi ba­şar­dy&sh...

Doly oka →
 • 26/11/2021
 • 1392

Watanyň ýüregi — AŞGABAT

Mer­mer paý­tag­tymyz­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň ta­gal­la­la­ry bi­len gur­lup, ulan­ma­ga be­ril­ýän önüm­çi­lik we dur­muş mak­sat­ly bi­na­lar­dyr des­ga­lar Aş­ga­ba­dyň gur­lu­şyk inf­rast­ruktu­ra­sy­nyň has-da ös­&yac...

Doly oka →
 • 26/11/2021
 • 1011

“Internediň mümkinçiliklerini bilimi dolandyrmakda ulanmak”

Hökmany bolan Internet-gorlar – bu bilim bermegiň belli bolan basgançagynda we belli bolan ders pudagynda okatmagyň dowamynda ulanmak üçin (bilim beriş we okuw-usuly materiallar), we şeýle hem bilim ulgamynyň maglumat üpjünçiligi üçin, bilim beriş edaralaryň işi üçin ýa-da bilimi dolandyryş pudaklar üçin niýetlenen ýörite d&...

Doly oka →

Ähli hukuklary goralan.