Täzelikler

 • 22/11/2021
 • 874

«YLHAM» SEÝILGÄHINE WIRTUAL GEZELENÇ: oňaý­ly, amat­ly, gy­zyk­ly

Institutyň 1-nji ýyl talyplary Allanazar Baýramdurdyýew bilen Ilýasbek Täjibaýewiň taýýarlan taslamasy «Ylham» seýilgähine wirtual syýahat» diýip atlandyrylýar. «Krpano» programmasynda döredilen bu web-saýtda häzir vr.eduboxtm.com salgysynyň üsti bi...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 1099

«eMEKDEP»: bi­lim ul­ga­my­ny san­ly­laş­dyr­ma­ga my­na­syp go­şant

Sanly ykdysadyýet hem sanly bilim düşünjeleri biri-biri bilen aýrylmaz baglanyşykly. Hut şoňa görä-de, ýurdumyzda şu iki ugry utgaşykly ösdürmäge aýratyn ähmiýet berilýär. Heniz 1-nji ýyl talypdygyna garamazdan, Durdygylyç Mergenowyň işläp taýýarlan «eMekdep» ulgamynyň durmuşa ornaşdyryljak günleri uzakd...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 1366

«SANLY ÇÖZGÜT — IT MEÝDANÇA» HOJALYK JEMGYÝETI: tä­ze pi­kir­le­riň, in­no­wa­sion tas­la­ma­la­ryň dün­ýä­si­ne sy­ýa­hat

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň paýtagtymyzyň Oguz han köçesiniň ugrundaky okuw binasynyň ýanynda dö­re­di­len «San­ly çöz­güt — IT meý­dança» hojalyk jemgyýetine baranymyzda, bada-bat ikinji gata çykylýan basgançakdaky: «Ähli zat pikirden başlanýa...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 788

Türkmenistanly talyplar «Ylham seýilgähine» wirtual syýahat taslamasyny işläp düzdüler

«Türk­me­na­ra­gat­na­şyk» agent­li­gi bi­len bir­lik­de, Türkmenistanyň Te­le­kom­mu­ni­ka­si­ýalar we in­for­ma­ti­ka ins­ti­tu­ty­nyň bin­ýa­dyn­da dö­re­di­len, ho­ja­lyk ha­sap­la­şy­gy esa­syn­da iş­le­ýän «Sa...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 1286

Miras- halkyň hazynasy

Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ata Watanymyzda adamzat mirasynyň genji-hazynasyna öwrülen taryhy-medeni we tebigy ýadygärlikleri aýawly saklamaga gönükdirilen işleriň uly tapgyry amala aşyrylýar. Türkmenistanyň taryhy-medeni goraghanalarynyň üçüsiniň ýadygärlikleriniň — gadymy Merwiň, Köneürgenjiň we Nusaý galasynyň ÝUNE...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 707

Milli kanunçylygymyzyň ösüşiniň şanly sahypalary

Aganepes AKUMMEDOW, Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň mugallymy: — Beýik pederlerimiziň ynsanperwerlik ýörelgeleriniň biri hem adalatlylykdyr. Bu asylly häsiýet merdana pederlerimiziň ömür ýolunda şamçyrag, durmuşyna nur çaýýar. Çünki bu ezeli terbiýe hem-de dogabitdi...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 5278

Watan mukaddesligi

Geçen — «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynda geçirilen güýzki bag ekmek möwsümi halkymyzyň togap edýän mukaddeslikleriniň biri hökmünde topraga goýýan sarpasyny ýene­de bir gezek äşgär etdi. Çünki türkmeniň döwletlilik ýörelgesinde toprak mukaddesligine aýratyn or...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 722

Beýik işleriň eýýamy

Aşgabadyň abadançylygyň hem parahatçylygyň merkezi hökmündäki abraýy bu gün sebitiň çäginden çykyp, tutuş Ýer ýüzüne ýaýraýar. Gözel paýtagtymyz Aşgabat hormatly Arkadagymyzyň taýsyz tagallasynyň netijesinde häzirki wagtda dost-doganlygyň, ylalaşdyryjylygyň, ynanyşmagyň, ygtybarlylygyň, ysnyşykly hyzmatdaşlygyň...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 808

Elektron resminamalaryň ýörite görkezijisi

Hasaplaýyş tehnikasynyň hem-de maglumat tehnologiýalarynyň ösmegi bilen we kompýuter torlarynyň artýan uzynlygynyň hasabyna häzirki wagtda hasaplaýyş  torlarda geçirilýänleri rugsat berilmedik elýeterlilikden goramaga uly üns berilýär. Elektron sanly gol (ESG) – bu resminamanyň ýö...

Doly oka →
 • 22/11/2021
 • 773

Bilim portalynyň hyzmaty

Hä­zir­ki­ wagt­da­ Ar­ka­dag­ Pre­zi­den­ti­mi­ziň­  tab­şyr­ma­gy­ bo­ýun­ça­ halk­ ho­ja­ly­gy­nyň­ äh­li­ pu­dak­la­ryn­da­ bol­şy­ ýa­ly,­ bi­lim­ ul­ga­myn­da­ hem­ san­ly­ ul­ga­ma­ geç­me...

Doly oka →

Ähli hukuklary goralan.