Täzelikler

 • 26/09/2023
 • 30

Türkmenistanda innowasion taslamalaryň nobatdaky «Sanly çözgüt – 2023» bäsleşigi geçiriler

Türkmenistanda «Sanly çözgüt — 2023» atly innowasion taslamalaryň nobatdaky bäsleşigi geçiriler. Oňa görülýän taýýarlyk işleri barada şu gün sanly ulgam arkaly geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynd...

Doly oka →
 • 13/08/2023
 • 146

Awazada «Hazar deňzi – dostluk we ylalaşyk deňzi» atly ylmy-amaly maslahaty geçirildi

Şu gün «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň ajaýyp kenarýakasynda şanly sene – Hazar deňziniň güni dabaraly bellenildi. Bu halkara baýramçylyk her ýyl ähli kenarýaka ýurtlary, şol sanda Türkmenistan tarapyndan gol çekilen Hazar deňziniň deňiz gurşawyny goramak boýunça Çarçuwaly konwensiýanyň (Tähran konwensiýasynyň) güýje giren gününde geçirilýär. «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» şygary bilen geçýän şu ýylda bu resminamanyň gol çek...

Doly oka →
 • 13/08/2023
 • 544

Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine giriş synaglary dowam edýär

Türkmenistanyň orta we ýokary hünär okuw mekdeplerinde bilim almak isleýän dalaşgärler giriş synaglarynyň iň gyzgalaňly döwrüni başdan geçirýärler. Häzirki zaman ýaşlary dürli ugurlar boýunça geljegiň hünärlerini özleşdirmäge çalyşýarlar. Sanly tehnologiýalar, lukmançylyk, ykdysadyýet, ylym we innowasiýa ugurlary dalaşgärleriň arasynda barha köp ileri tutulýan ugurlara öwrülýär. Ýurdumyzda alnyp barylýan yzygiderli döwlet syýasaty hünä...

Doly oka →
 • 03/05/2023
 • 565

Bagtyýarlygyň ýurdy

     Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan Diýarymyz günsaýyn ösýär hem-de özgerýär. Arkadagly Serdarymyz ösüp gelýän ýaş nesliň gujur-gaýratyna, yhlasyna, başarnygyna uly ynam bildirýär. Ýurdumyzda &yac...

Doly oka →
 • 08/04/2023
 • 863

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty: “Açyk Gapylar 2023”

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty “Açyk gapylar” gününi yglan edýär. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika instituty 2023—2024-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän orta mekdepleriň gutardyş synp okuwçylaryny, harby bölümleriň esgerlerini, önümçilikde zähmet çekýän ýaşlary şu ýylyň 19-njy aprelinde we 12-nji maýynda sagat 15:00-da «Açyk gapylar» gününe çagyrýar. Şol günlerde ýaşlar institut...

Doly oka →
 • 08/04/2023
 • 9816

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynda halkara forum geçirildi

2023-nji ýylyň 15-nji martynda Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynda «Ykdysadyýeti sanlylaşdyrmakda ýaş alymlaryň ylmy gadamlary» atly talyplaryň, aspirantlaryň we ýaş alymlaryň halkara forumy geçirildi. Sanly ulgam arkaly geçirilen foruma dünýäniň 20-ä golaý ýurdundan iri ylmy merkezleriň, ýokary okuw mekdepleriň, ylmy-barlag edaralarynyň ýolbaşçylary we wekilleri gatnaşdylar. Forumyň umumy mejlisinde Türkmenis...

Doly oka →
 • 08/04/2023
 • 2958

MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ DÖREDIJILIGI RUHY HAZYNADYR

Türkmen halkynyň şöhratly taryhynda, nusgawy edebiýatynda uly orun tutýan Magtymguly Pyragynyň edebi mirasy egsilmez ruhy hazynadyr. Magtymguly Pyragy türkmen halkynyň ruhy ganaty, şamçyragy hasaplanýar. Şahyr her bir ynsanyň kalbynda belent adamkärçilikli ýaşamagyň nusgasy hökmünde kabul edilýär. Şahyr adamkärçilige, ynsanperwerlige, watansöýüjilige ýugrulan goşgulary bilen ynsan kalbynda orun aldy. Taraşlap, şaglatgyl köňle geleniň, Se...

Doly oka →
 • 08/04/2023
 • 736

MAGTYMGULY PYRAGYNYŇ DÖREDIJILIGINDE TEBIGATYŇ GÖZELLIGI

Türkmen edebiýatyny öwreniji alymlaryň bellemeklerine görä, Magtymgulynyň edebi mirasy gymmatly hazynadyr, ruhy baýlykdyr. Akyldar şahyryň goşgulary her bir ynsanyň kalbynda orun aldy, çünki şol şygyrlar diňe bir edebi gymmatlyk bolman, eýsem, pelsepewi garaýyşlardyr, çuňňur manyly pikirlerdir, öwüt-ündewlerdir. Şahyryň eserlerini okap, many-mazmunynyň çuňňurdygyna, giňdigine göz ýetirmek bolýar. Şonuň üçin hem bu gymmatly edebi mirasy, ruh...

Doly oka →
 • 27/03/2023
 • 427

Sanly ulgamyň gazananlary bilen kämil ösüşe

Hormatly Arkadagly Serdarymyzyň ýolbaşçylygynda milli ýörelgelerimize, dünýä tejribesine daýanyp, ýurdumyzda ýokary tehnologiýaly, bäsdeşlige ukyply sanly ykdysadyýetiň durnukly ösüşini üpjün etmek, senagat ulgamyny innowasion esasda ösdürmek möhüm ugurlaryň hatarynda durýar. Mälim bolşy ýaly, häzirki döwür dünýä giňişliginde sanly tehnologiýalaryň, maglumat ulgamlarynyň durmuşyň ähli ulgamlarynda barha giň gerim alýan döwri. Ýurdumyzda soňk...

Doly oka →
 • 20/03/2023
 • 746

«ÝOKARY TEHNOLOGIÝALAR WE INNOWASION IŞLÄP TAÝÝARLAMALAR» ATLY HALKARA BÄSLEŞIGI YGLAN EDILÝÄR

«Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» mynasybetli ýaşlaryň arasynda ylmy işler boýunça «Ýokary tehnologiýalar we innowasion işläp taý&y...

Doly oka →

Ähli hukuklary goralan.