Täzelikler

 • 20/03/2023
 • 196

«ÝOKARY TEHNOLOGIÝALAR WE INNOWASION IŞLÄP TAÝÝARLAMALAR» ATLY HALKARA BÄSLEŞIGI YGLAN EDILÝÄR

«Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» mynasybetli ýaşlaryň arasynda ylmy işler boýunça «Ýokary tehnologiýalar we innowasion işläp taý&y...

Doly oka →
 • 28/02/2023
 • 282

Ýaşlaryň arasynda Robot tehnologiýasy boýunça bäsleşik geçiriler

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistana, Türkmenistanyň hormatly Prezidentine wepaly, giň dünýägaraýyşly, ruhubelent ýaş nesli kemala getirmek, ýaşlarda täze, döwrebap tehnologiýalaryna erk etmek endiklerini ösdürmek hem-de daşary ýurt tejribelerine gyzyklanmalaryny ýokarlandyrmak, Ýaşlaryň arasynda zehinli ýaşlary ýüze ç...

Doly oka →
 • 11/12/2022
 • 353

"Akylly" şäher - döwrebap ýaşaýyş

Eziz Diýarymyzda gurlup ulanmaga berilýän ýaşaýyş jaýlarynyň, medeni-durmuş maksatly dürli binalaryň dünýä ülňülerine laýyk bolmagyna, gurluşyklarda ekologik howpsuzlygyň berjaý edilmegine berk talap bildirilýär. Olarda häzirki zamanyň iň soňky gazananlaryny ornaşdyrmak esasy şertleriň biri bolup durýar. Şunda Gahryman Arkadagymyz...

Doly oka →
 • 11/12/2022
 • 203

Sanly ulgamyň mümkinçilikleri

Arkadagly Serdarymyzyň başda durmagynda ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda sanly dolandyryş ulgamyna geçmek işleri üstünlikli alnyp barylýar. Şol sanda «Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň konsepsiýasy» esasynda mekdeplerde, bilim edaralarynda sanly ulgam barha rowaçlanýar.

Sanly dolandyryş ulgamyny ornaşdyrmagyň maddy-tehniki bin&ya...

Doly oka →
 • 19/11/2022
 • 405

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynda «Ýokary matematika» dersi boýunça geçirilen ders bäsleşiginiň netijeleri

2022-nji ýylyň 15-nji noýabrynda Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda «Ýokary matematika» dersi boýunça geçirilen ders bäsleşiginiň netijeleri

Doly oka →

 • 04/11/2022
 • 133

Uniwersiadanyň çäklerinde

«Türk­me­nis­tan – ru­hube­lent­li­giň we sag­dyn­ly­gyň ýur­dy» at­ly XII uni­wer­sia­da do­wam ed­ýär. Bu ýa­ryş­la­ryň çäk­le­rin­de gu­ra­lan ýe­ňil at­leti­ka­nyň uzyn­...

Doly oka →
 • 04/11/2022
 • 170

BILIM ÖZGERTMELERINIŇ BATLY GADAMLARY

Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Galky­ny­şy döw­rün­de ýur­du­myz­da ýaş ne­sil­le­re be­ril­ýän bi­li­miň hi­li kä­mil­leş­di­ril­ýär...

Doly oka →
 • 25/10/2022
 • 167

Ösüşiň döwrebap ugurlary

Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­kyny­şy döw­rün­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň para­sat­ly baş­tu­tan­ly­gyn­da mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­zi ös­dür­mä­ge döw­let de­re­je­...

Doly oka →
 • 20/10/2022
 • 130

Döwrebap bilim - wajyp wezipe

     Ylym we tehnikanyň gazananlaryna, täze tehnologiýalara, innowasiýalara daýanyp, ýurdumyzyň bilim ulgamy ösdürilýär. Ylymly-bilimli, giň dünýägaraýyşly, sagdyn nesli kemala getirmek hormatly Prezidentimiziň amala aşyrýan döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biridir.

     «Dün&ya...

Doly oka →
 • 20/10/2022
 • 115

IL-ÝURT BÄHBITLI MÖHÜM IŞLER

     Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyz beýik ösüşlere eýe bolýar, maksatlaýyn işler durmuşa ornaşdyrylýar. Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda durmuşa geçirilýän özgertmeler şu günki ösüşi we röwşen geljegimiziň rowaçlygy...

Doly oka →

Ähli hukuklary goralan.