Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty: “Açyk Gapylar 2023”

  • Baş sahypa
  • Täzelikler
  • Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty: “Açyk Gapylar 2023”
Image
  • 08/04/2023
  • 1172

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty: “Açyk Gapylar 2023”

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty “Açyk gapylar” gününi yglan edýär. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika instituty 2023—2024-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän orta mekdepleriň gutardyş synp okuwçylaryny, harby bölümleriň esgerlerini, önümçilikde zähmet çekýän ýaşlary şu ýylyň 19-njy aprelinde we 12-nji maýynda sagat 15:00-da «Açyk gapylar» gününe çagyrýar. Şol günlerde ýaşlar institutda alnyp barylýan okuw-usuly, ylmy-barlag, terbiýeçilik, medeni-köpçülik işleri hem-de okamak, sport bilen meşgullanmak, dynç almak üçin döredilen şertler, şeýle hem institutda taýýarlanýan hünärler we taýýarlyk ugurlary, okamak isleýän ýaşlara bildirilýän talaplar bilen ýakyndan tanşyp bilerler. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň salgysy: Aşgabat şäheri, Magtymguly şaýolunyň 68-nji jaýy, habarlaşmak üçin telefon belgisi: 94-03-38. free porn videos free sex videos

Ähli hukuklary goralan.