Amaly informatika

  “Amaly informatika” taýýarlygyň ugry boýunça bakalawr telekommunikasiýa pudagynda önümçilik-ykdysady, guramaçylyk-dolandyryş, ykdysadyýet, maliýe we buhgalter hasaby ugrunda maglumat ulgamlary döretmek, ornaşdyrmak, maglumat ulgamlarynyň kömegi bilen ykdysadyýetiň anyk sektorynda maglumat, maddy we pul akymlaryny dolandyrmak we wezipeleýin meseleleri çözmek işlerini ýerine ýetirmek üçin taýýarlanylýar. Bu taýýarlyk ugrunyň bakalawry okuw döwründe ykdysadyýetden, informatikadan, menejmentden we marketingden giňişleýin bilim alýar, şeýle hem häzirki zaman maglumat tehnologiýalaryny we ulgamlaryny peýdalanmak bilen ykdysady meseleleri netijeli çözmegiň tejribe başarnyklaryny ele alýar.

“Amaly informatika” taýýarlygyň ugry boýunça bakalawr “Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň we beýleki pudaklaryň edara-kärhanalarynda, ylmy edaralarda wezipeleriň sanawy boýunça ýokary bilimli hünärmenleriň eýeläp bilýän wezipelerinde işlemek üçin niýetlenendir.

Ähli hukuklary goralan.