Awtomatika we tehniki ulgamlarda dolandyryş

Şu kär häsiýetnamasy Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerinde „Awtomatika we tehniki ulgamlarda dolandyryş” hünäri boýunça taýýarlanylýan inženerleriň wezipelerini hem-de olaryň käri boýunça durmuşa geçirmegiň şertlerine bolan umumy talaplary kesgitleýär.

Kär häsiýetnamanyň talaplaryny „Awtomatika we tehniki ulgamlarda dolandyryş” hünäri boýunça okaýan talyplar, okadýan mugallymlar we okuw tertibini üpjün edýän bölümleriň hünärmenleri doly berjaý etmeli.

Ähli hukuklary goralan.