Önümçiligiň we tehnologiýa prosesleriniň awtomatlaşdyrylyşy

Şu kär häsiýetnamasy “Önümçiligiň we tehnologiýa prosesleriniň awtomatlaşdyrylyşy” hünäri boýunça inženeri taýýarlamaklygyň wezipelerini hem-de olaryň käri boýunça edilmeli talaplary kesgitleýär.

Kär häsiýetnamasy hünärmenleri taýýarlamagyň meýilnamasyny işläp düzmek, taýýarlanylmaly hünärmenleriň sanyny çaklamak, olaryň düzümini delillendirmek, ýokary okuw mekdebinde okuw-terbiýeçilik işlerini guramak, okuwyny tamamlaýan uçurymlaryň işlemeli ýerlerine ugradylyşyny, işe ýerleşdirilişini üpjün etmek we olaryň ýerine ýetirýän wezipeleriniň hünärine laýyklygyny seljermek üçin ulanylmalydyr.

Ähli hukuklary goralan.