Kärhananyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy

Şu kär häsiýetnamasy Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerinde “Kärhananyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy” hünäri boýunça inžener-ykdysatçyny taýýarlamaklygyň wezipelerini hem-de olaryň käri boýunça edilmeli talaplary kesgitleýär.

Kär häsiýetnamasy hünärmenleriň taýýarlanylyşyny meýilnamalaşdyrmakda, taýýarlanylmaly hünärmenleriň sanyny çaklamakda, hünärleriň ýurdumyz üçin zerur düzümini esaslandyrmakda, okuw-terbiýeçilik işlerini guramakda, uçurymlary işe ýollamakda we olaryň öz kärleri boýunça işleýändiklerini öwrenmekde ulanylýar.

Ähli hukuklary goralan.