Logistika

Şu kär häsiýetnamasy Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerinde “Logistika” hünäri boýunça inžener-logisti taýýarlamaklygyň maksatlaryny we olaryň hünärine bildirilýän talaplary kesgitleýär.

Kär häsiýetnamasy hünärmenleri taýýarlamagyň meýilnamasyny işläp düzmek, taýýarlanylmaly hünärmenleriň sanyny çaklamak, hünärleriň ýurdumyž üçin zerur düzümini esaslandyrmakda, ýokary okuw mekdebinde okuw-terbiýeçilik işlerini guramakda, okuwyny tamamlaýan uçurymlary işlemeli ýerine ýollamakda, işe ýerleşdirilmeklerini üpjün etmek we olaryň ýerine ýetirýän wezipelerini hünärine laýyklygyny seljermek üçin ulanylmalydyr.

Ähli hukuklary goralan.