Biznes-informatika

Şu kär häsiýetnamasy Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerinde “Biznes-informatika” hünäri boýunça informatik-menejeri taýýarlamaklygyň wezipelerini hem-de olaryň käri boýunça edilmeli talaplary kesgitleýär. Kär häsiýetnamasy hünärmenleriň taýýarlanylyşyny meýilnamalaşdyrmakda, taýýarlanylmaly hünärmenleriň sanyny çaklamakda, hünärleriň ýurdumyz üçin zerur düzümini esaslandyrmakda, okuw-terbiýeçilik işlerini guramakda, uçurymlary işe ýollamakda we olaryň öz kärleri boýunça işleýändiklerini öwrenmekde ulanylýar.

Ähli hukuklary goralan.