Kompýuter ulgamynyň programma üpjünçiligi

Şu kär häsiýetnamasy Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerinde „Kompýuter ulgamynyň programma üpjünçiligi” hünäri boýunça taýýarlanylýan inženerleriň wezipelerini hem-de olaryň käri boýunça durmuşa geçirmegiň şertlerine bolan umumy talaplary kesgitleýär.

Kär häsiýetnamanyň talaplaryny „Kompýuter ulgamynyň programma üpjünçiligi” hünäri boýunça okaýan talyplar, okadýan mugallymlar we okuw tertibini üpjün edýän bölümleriň hünärmenleri doly berjaý etmeli.

Ähli hukuklary goralan.