Programma inženerligi

Şu kär häsiýetnamasy Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerinde „Programma inženerligi” hünäri boýunça taýýarlanylýan inženerleriň wezipelerini hem-de olaryň käri boýunça durmuşa geçirmegiň şertlerine bolan umumy talaplary kesgitleýär.

Kär häsiýetnamanyň talaplaryny „Programma inženerligi” hünäri boýunça okaýan talyplar, okadýan mugallymlar we okuw tertibini üpjün edýän bölümleriň hünärmenleri doly berjaý etmeli.

Ähli hukuklary goralan.