Hasaplaýyş torlarynyň programma üpjünçiligi

Şu kär häsiýetnamasy Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerinde „Hasaplaýyş torlarynyň programma üpjünçiligi” hünäri boýunça inžener-programmistini taýýarlamaklygyň wezipelerini hem-de olaryň käri boýunça durmuşa geçirmegiň şertlerine bolan umumy talaplary kesgitleýär.

Kär häsiýetnamanyň talaplaryny „Hasaplaýyş torlarynyň programma üpjünçiligi” hünäri boýunça okaýan talyplar, okadýan mugallymlar we okuw tertibini üpjün edýän bölümleriň hünärmenleri doly berjaý etmeli.

Ähli hukuklary goralan.