Täzelikler

  • 22/06/2024
  • 1522

Türkmenistanda ýaş alymlaryň bäsleşigi yglan edildi

«Nesil» gazetiniň şu günki (16.01.2020 ý.) sanynda türkmen ýaşlarynyň arasynda ylmy işler boýunça däbe öwrülen bäsleşik yglan edildi. Onuň düzgünnamasynda hem aýdylyşy ýaly, bu bäsleşik Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi tarapyndan yglan edildi. Doly oka →

  • 22/06/2024
  • 928

«Sanly çözgüt – 2020» atly innowasion taslamalaryň bäsleşigi yglan edildi

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi Türkmenistanda 2019 – 2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň konsepsiýasyna laýyklykda, dünýä ylmynyň täze gazananlary esasynda taýýarlanan, täzeçe pikirlenmeleri öz içine alýan, ýurduň halk hojalygyna sanly ykdysadyýeti ornaşdyrmakda giň mümkin&cced...

Doly oka →
  • 22/06/2024
  • 871

Türkmenistanda sanly ulgam boýunça işleýän hususyýetçiler barha köpelýär

Türkmenistanda sanly düzümi ösdürmäge gönükdirilen kompaniýalaryň hatarynda «IT-Park» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň, «Sanly ulgam», «Türkmen-tranzit», «Sanly tehnologiýa merkezi», «Imdat Elektronik» hususy kärhanalarynyň toplan tejribesi işewürligi innowasion esasda ös...

Doly oka →
  • 20/06/2024
  • 1270

Ýakyn bäş ýylda Türkmenistanyň ylym ulgamynda sanly tehnologiýa doly ornaşdyrylar

26-njy martda sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen Hökümet mejlisinde Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary P.Agamyradow «Türkmenistanda ylym ulgamyny 2020 — 2025-nji ýyllarda sanly ulgama geçirmegiň Maksatnamasyny tassyklamak hakynda» Kararyň hem-de ony amala aşyrmak boýunça çäreleriň meýilnamasynyň taslamasyny döwlet...

Doly oka →

Ähli hukuklary goralan.