Radioaragatnaşyk we radiotehniki ulgamlar kafedrasy

“Radioaragatnaşyk we radiotehniki ulgamlar’’ kafedrasynda “Ýerüsti mobil radiotorlaryň VSAT hemra radiokanallary bilen  elektromagnit ylalaşygynyň derňewleri’’ atly ylmy- barlag iş alnyp barylýar.

Ylmy ýolbaşçysy: f-m.y.k., dosent Ç.Seýitnepesow.

Ylmy işiň derwaýyslygy: Senagatyň we ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda bir meňzeş ýa-da golaý radioýygylyklar zolagynda işleýän telekommunikasiýa we radioelektron serişdeleriniň sanynyň yzygiderli artmagy, olaryň elektromagnit ylalaşygynyň meseleleriniň optimal çözülmegini çylşyrymlaşdyrýar. Bu meseleleriň optimal çözülmegi diňe Türkmenistanyň çäklerinde wajyp bolman, eýsem biziň ýurdumyza goňşy ýurtlaryň çäklerinde hem çözülmegi möhüm halkara ähmiýetine eýedir.    

      Dünýäniň dürli ýurtlarynda uly şäherleriň şertlerinde radioelektron serişdeleriniň elektromagnit utgaşmasynyň optimal çözülişleri üçin, ylmy we taslama guramalary tarapyndan dürli programma üpjünçilik serişdeleri, radiomonitoring  enjamlary we ulgamlary giňden ulanylýar.

      Radioelektron we radioaragatnaşyk serişdeleriniň elektromagnit ylalaşygynyň meselelerini çözmek üçin bu serişdeleriň hyzmat ediş zolaklarynda olaryň ýerleşýän ýerleriniň geografiki-arhitektura relýefiniň aýratynlyklary hasaba almak hem zerurdyr. Aşgabat şäherinde we ýurdumyzyň beýleki ilatly ýerlerinde radioelektron serişdeleriniň elektromagnit ylalaşygynyň dürli meselelerini nazaryýet taýdan öwrenmek, ölçeg derňewlerin geçirmek hem-de ýörite programma üpjünçilik ulgamlaryny işläp düzmek möhüm ähmiýete eýedir.

Ylmy işiň maksady:

 • GSM/UMTS öýjükli torlaryň radiorele aragatnaşyk ulgamlarynyň “TürkmenÄlem 52°E” milli aragatnaşyk hemrasynyň VSAT hemra radiokanallary bilen elektromagnit ylalaşygynyň hasaplamalaryny;
 • 3GPP LTE öýjükli torlaryň radiorele aragatnaşyk ulgamlarynyň “TürkmenÄlem 52°E” milli aragatnaşyk hemrasynyň VSAT hemra radiokanallary bilen elektromagnit ylalaşygynyň hasaplamalaryny;
 • Aşgabat şäherinde we oňa golaý ilatly ýerlerde radioelektron serişdeleriň özara we ýerüsti mobil radiotorlaryň baza stansiýalary bilen elektromagnit ylalaşygynyň nazary we ölçeg derňewlerini
 • Aşgabat şäherinde we oňa golaý ilatly ýerlerde öýjükli torlaryň hyzmat ediş zolaklarynda fon radiogalmagallarynyň ölçeg derňewlerini geçirmekden durýar.

Ylmy täzeligi: 

      GSM/UMTS we 3GPP LTE öýjükli aragatnaşyk torlarynyň düzümine girýän  radiorele maglumatlary geçiriş  ulgamlarynyň Türkmen Älem 520E aragatnaşyk hemrasynyň VSAT radiokanallary  bilen elektromagnit ylalaşygynyň nazary we tejribe derňewlerini geçirmek. 

Garaşylýan netijeler:

       Aşgabat şäherinde we oňa golaý ilatly ýerlerde GSM/UMTS we 3GPP LTE öýjükli aragatnaşyk torlarynyň hyzmat ediş zolaklarynda  olaryň düzüminde ulanylýan radiorele maglumatlar geçiriş ulgamlarynyň beketleriniň  VSAT hemra radiokanallary bilen elektromagnit ylalaşygynyň  derňewlerini  geçirmegiň esasynda öýjükli we radiorele ulgamlarynyň beketleriniň ýygylyk-ýerleşiş  paýlanşyny amatlaşdyrmak boýunça tehniki  maslahatlar işlenip düzüler.

 

“Radioaragatnaşyk we radiotehniki ulgamlar’’ kafedrasynda okadylýan okuw dersleri boýunça okuw kitaplarynyň we okuw gollanmalarynyň sanawy:

 1. “Teleýaýlymlar ulgamlary’’
 2. “Telewideniýe’’
 3. “Hemra we radiorele geçiriş ulgamlary’’
 4. “Hemra aragatnaşyk ulgamlarynyň radiotorlaryny taslamak’’
 5. “Hereketli obýektler aragatnaşygyň häzirki zaman standartlary’’
 6. “Mobil aragatnaşyk ulgamlary’’
 7. “Radiotolkunlaryň şöhlelenşi we ýaýraýşy’’
 8. “Öýjükli aragatnaşyk ulgamlarynyň radiotorlaryny taslamak’’
 9.  “Radioaragatnaşyk ulgamlary üçin ýokary durnukly geterodin generatorlaryny taslamak’’
 10. “Android platformaly  mobil telefonlarda „NetMonitor” programmalar toplumyny ulanmak arkaly öýjükli aragatnaşyk torlarynyň  radiosignallarynyň ýaýraýyş häsiýetnamalaryny ölçemek’’
 11. “Radiokabul ediji gurluşlar’’
 12. “Radioaragatnaşygyň we telewideniýäniň esaslary’’

Ähli hukuklary goralan.