Elektrotehnika we elektronika kafedrasy

“Elektrotehnika we elektronika“ kafedrasynda “Senagat elektronikasy“ we  “Elektron  howpsuzlyk ulgamlary“ hünärleri boýunça elektronika, radiotehnika we aragatnaşyk ulgamlary ugruna degişli hünärmenleri  taýýarlanylýar.

 “Elektrotehnika we elektronika“ kafedrasynda “Türkmenistanyň elektron senagatyny ösdürmegiň amatly modelini işläp taýýarlamak” temasy boýunça ylmy iş alnyp barylýar.Türkmenistanda elektron senagatynyň ösüşiniň ýagdaýyny öwrenmek, dünyä ýüzünde elektron senagaty ösdürmegiň ýollaryny deňeşdirme esasynda seljermek arkaly, ýurdumuzyň çäginde ösüş ugurlaryny kesgitlemek bilen bu maglumatlary, “Senagat elektronikasy“, “Elektron howpsuzlyk ulgamlary“ hünärlerini  okatmakda ulanmak maksady bilen sanly portalyny döretmek meýilleşdirilýär.

Hormatly Prezidentimiz tarapyndan saýlanyp alnan Türkmenistanyň bazar ykdysadyýetiniň nusgasy hem-de ýurdumyzy durnukly ösdürmek babatynda durmuşa geçirilýän uly göwrümli işleri, ýokary depginli maýa goýum we innowasiýa syýasaty döwletimiziň senagatyny döwrebaplaşdyrmak  işjeňliginde tehnologik taýdan ösen döwletleriň hataryna goşulmagyny, sebitlerde senagat pudagynyň ösdürilmegini şertlendirýär. Şu günki günde Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen ýurdumyzda senagatyň täze, elektron enjamlarynyň önümçiliginiň pudagy emele gelýär. Türkmenistanyň Prezidentiniň  2015-nji ýylyň 9-njy iýulyndaky kararyna laýyklykda “Türkmenistanda dürli görüşli elektron enjamlary öndürýän kärhanalary döretmegiň Döwlet maksatnamasynyň” tassyklanylmagy bilen, bu pudagyň ösdürilmegine badalga berildi.

Elektron senagatyny ösdürmegiň amatly modellerini  öwrenmek bilen  boýunça ylmy iş esasynda  aşakdaky netijeleri gazanmaklyk göz öňüne tutulýar:

 -Türkmenistanda elektron senagatynyň ösüş ýagdaýyny seljermek

- dünýä ýüzünde elektron senagatynyň ösüşini öwrenmek

- Türkmenistanda elektron senagatyny ösdürmegiň amatly modelini işläp taýýarlamak

- “ Senagat elektronikasy“, “Elektron howpsuzlyk ulgamlary“ hünäriniň talyplary üçin hünär dersleri boýunça okuw kitaplaryny we gollanmalaryny taýýarlamak bilen talyplaryň hünär sowatlylygyny artdyryp bolar.

       “Elektrotehnika we elektronika“ kafedrasynyň mugallymlary tarapyndan “Radioelektronikanyň esaslary”,  “Elektron abzallary”, “Analogly elektronika”, “ Ýarymgeçirijili shemotehnika” atly okuw kitaplary taýýarlanyldy.

Ähli hukuklary goralan.