Bedenterbiýe kafedrasy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň başlangyjy bilen ýurdumyzda bedenterbiýäni we sporty ösdürmek meselelerine aýratyn uly üns berilýär. Türkmenistanda köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketini we sporty ösdürmek, milletiň saglygyny berkitmäge, gujurly, fiziki taýdan berk bedenli we ruhubelent ýaşlary terbiýelemäge gönükdirilen syýasatyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar.  Şeýle-de Türkmenistanda ýokary derejeli sporty ösdürmekde uly işler yzygider alnyp barylýar. 2007-2008-nji okuw ýylyndan başlap, orta  mekdeplerde bedenterbiýe dersiniň girizilmegi we Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerinde bolsa dowam etdirilmegi örän uly ähmiýete eýedir.

“Bedenterbiýe” kafedrada p.y.k, uly mugallym, mugallymlar işleýär. Bedenterbiýe kafedrasynyň ýanynda Talyplar sport kluby hereket edýär. Talyplaryň sportabolanhöwesiniartdyrmak, talyplarda ýokary ahlaklyk, düşünjelik, zähmete taýýarlyk, talyplaryň saglyklaryny berkitmeklik we okuw döwründe işjeňliklerini artdyrmaklyk, talyplarda bedenterbiýe sapaklaryna yzygiderli gyzyklanma döretmeklik hem-de oňa gatnaşmagy endik edinmeklik, okuwdandaşaryolarbilensportuň dürligörnüşlerindentürgenleşikişlerigeçirilýär. Talyplar sport klubynyň türgenleşdiriji-mugallymlary talyplar bilen sportuň: woleýbol, basketbol, stol tennisi, futbol, gandbol, türkmen milli göreşi, erkin göreş, grek-rim göreşi, dzýu-do, sambo, kuraş  görnüşleri boýunça okuwdan soňra okuw-türgenleşik işlerini geçirýärler. Sportuň: ýeňil atletika,  boks, uşu, küşt, badminton, tennis ýaly görnüşlerinden talyplary şäherdäki sport mekdepleriniň sport zallaryna ugrukdyrylyp, türgenleşik wagtlarynda gözegçilikde saklanylýar.

     Kafedra tarapyndan “Bedenterbiýe” dersi boýunça täzeden işlenen nusgalyk okuw maksatnamasy ýerine ýetirildi we Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan çap edilip Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň kitaphanalaryna paýlanyldy. Häzirki wagtda  Bedenterbiýe atly okuw kitaby, Sambo, Dzýu-do, Türkmen Milli göreşiniň taryhy we düzgünleri, ýaryşlary geçirmekligiň usullary, Gandbol, Woleýbol, Futbol atly okuw gollanmalaryň üstünde işlenilip taýýarlanyldy. Hasap-synag döwründe sportuň görnüşlerinden talyplar üçin beden taýýarlyk boýunça barlag kadalaryny almaklygyň möçbernamasy işlenildi we heraýdageçirilýänaralykjemlemeleri bellenenmöçbernamaesasyndatalabalaýykalnypbarylýar. Kafedrada bedenterbiýe dersinden talyplaryň bilimlerini bahalandyrmak üçin test ýumuşlary işlenilip taýýarlanyldy.

       2017-nji ýylda Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynda biziň talyplarymyz sportuň dürli görnüşleri boýunça:  guşakly göreşiň erkin usulyndan, alyş göreşiň erkin usulyndan, türkmen milli göreşiň erkin usulyndan, göreşiň nusgawy usulyndan, pählawan göreşinden üstünlikli çykyş edip Hormatly Prezidentimiziň şa serpaýyna mynasyp boldylar.    

 Hormatly Prezidentimiziň yglan eden “Türkmenistan ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy” atly Türkmenistanyň ýokary okuw  mekdepleriniň talyplaryň arasynda geçirilýan Uniwersiadanyň çäklerinde sportuň birnäçe görnüşlerinden biziň talyplarymyz çykyş edip baýrakly orunlara mynasyp bolýarlar. Şeýle hem “Kerwen” futbol topary Birinji liga futbol toparlarynyň arasyndaky Türkmenistanyň çempionatynda çykyş edip I orna mynasyp boldylar. “Kerwen” woleýbol (ogl., gyz.) hem-de “Kerwen” basketbol (ogl., gyz.) toparlary ýurdumyzda  geçirilýän çempionatlara yzygiderli gatnaşyp baýrakly orunlara mynasyp bolýarlar.

 Institutymyzyň talyplary sportuň stol tennis, milli göreş, erkin göreş, grek-rim göreşi, kik-boksing, uşu, taekwando, karatedo görnüşlerinden geçirilýän Türkmenistanyň çempionatlarynda çykyş edip baýrakly orunlara mynasyp bolýarlar.

 Şeýle hem biziň institutymyzyň talyplary diňe bir ýurdumyzyň çäginde geçirilýän ýaryşlar däl-de iri Halkara ýaryşlarynda hem çykyş edýärler. Sanly ykdysadyýet we dolandyryş fakultetiniň 1-KYD-3 hünäriniň talyby Döwletow Ismail Ukraina Respublikasynyň Harkow şäherinde sportuň uşu görnüşi boýunça geçirilen Dünýä çempionatyna gatnaşyp 2-nji orny eýeledi. Aragatnaşygyň radiotehnologiýalary fakultetiniň 3-RRT hünäriniň talyby Handurdyýew Annadurdy Gazagystan Respublikasynyň Aktau şäherinde geçirilen “Orta Aziýa çempionaty” karatedo boýunça halkara ýaryşynda çykyş edip 2-nji orna mynasyp boldy. Maglumat tehnologiýalary we awtomatlaşdyrma fakultetiniň 1ATweA-2 hünäriniň talyby Rozyýew Ozodžan Eýran Yslam Respublikasynyň Gonbad Kawus şaherinde geçirilen Türkmen milli göreşi boýunça halkara ýaryşynda çykyş edip 2-orny eýeldi.

Maglumat tehnologiýalary we awtomatlaşdyrma fakultetiniň 1-ÖweTPA-1 hünäriniň talyby Babahanow Babamurat “Erkin göreş” boýunça geçirilen Türkmenistanyň çempionatynda çykyş edip Türkmenistanyň çempiony diýen ada mynasyp boldy. Maglumat ulgamlarynyň howpsuzlygy fakultetiniň 1-MH-1 hünäriniň talyby Hojaýew Begnazar “Grek- rim” göreşi boýunça geçirilen Türkmenistanyň çempionatynda çykyş edip II orny eýeledi.

Maglumat tehnologiýalary we awtomatlaşdyrma fakultetiniň 2-AweTUD hünäriniň talyby Gylyjow Saýlow sportuň “Tigir sürmek” görnüşi boýunça Türkmenistanyň birnäçe gezek çempiony boldy.

Biziň institutymyzyň talyplary ýurdumyzda geçirilýän ähli medeni-köpçülikleýin we sport çärelerine işjeň gatnaşýarlar.

Häzirki wagtda institutymyzyň birnäçe talyplary sportuň görnüşleri boýunça ýurdumyzyň ýygyndy toparlarynyň düzüminde türgenleşik işlerini alyp barýarlar we iri halkara ýaryşlaryna taýýarlyk görýärler.

Ähli hukuklary goralan.