Bildirişler

BILDIRIŞ

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty aşakdaky tablisada bellenen derslerini okatmak üçin mugallym wezipesine işe kabul etmek boýunça resminamalaryň kabul edilip başlanmagyny yglan edýär.

T/b Kafedralaryň ady Zerur bolan mugallym sany Okatmaly dersleriň atlary
1 Fizika 2 Fizika
2 Radioaragatnaşyk we radiotehniki ulgamlar 1 1) Aşa ýokary ýygylykly gurluşlar we kwant elektronikasy;
2) Goragly radioaragatnaşyk ulgamlarynda signallary generirleýji, emele getiriji we iberiji gurluşlar;
3) Radioaragatnaşyk, radioýaýlym we ses üpjünçiligi
3 Ykjam we wideomaglumat tehnologiýalary 1 1) Hereketli radioaragatnaşyk ulgamlarynyň kommutasiýa serişdeleri;
2) Wideo seljerme tehnologiýalary;
3) Hereketli radioaragatnaşyk ulgamlary
4 Ýokary matematika 2 Ýokary matematika
5 Kompýuter ylymlary 4 1) Multimedia ulgamlarynyň we tehnologiýalarynyň goşmaçalary;
2) Hasaplaýyş ulgamlarynyň arhitekturasy;
3) Kompýuterleriň arhitekturasy;
4) Wektor grafikasynyň amaly paketleri;
5) Hasaplaýyş prosesleriniň nazaryýeti;
6) Häzirki zaman kompýuter tehnologiýalary;
7) Multimedia tehnologiýalary
6 Maglumat goramagyň innowasion tehnologiýalary 2 1) Matematiki paketleriň ylmy derňewlerde ulanylyşy;
2) Intellektual ulgamlar;
3) Aragatnaşyk obýektleriniň rugsat berilmeýän girişlerden goralyşy
7 Jemgyýeti öwreniş ylymlary 1 1) Psihologiýanyň we pedagogikanyň esaslary;
8 Maglumat ulgamlary 1 1) Maglumatlar bazasy;
2) Maglumatlary işlemegiň amaly ulgamlary;
3) Serwer maglumatlar bazasyny dolandyrys ulgamlary
9 Maglumat tehnologiýalarynyň programma üpjünçiligi 1 1) Programma üpjünçiliginiň menejmenti;
2) Java dilinde programmirleme;
3) Programma üpjünçiliginiň hiliniň test barlagy we bahalandyrylmagy;
4) Mobil ulgamlar üçin goşmaçalary işläp taýýarlamak
10 Diller kafedrasy 1 Iňlis dili
Jemi 16

Bildirilýän esasy talaplar:

  1. Aşgabat şäherinde hemişelik ýazgyda duran bolmaly.
  2. Ýokary bilimli bolmaly.
  3. Resminamalar 2024-nji ýylyň 31-nji awgustyna çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin: Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň Işgärler bölümi
Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýolunyň 68-nji jaýy

Telefon: 94-12-28

Ähli hukuklary goralan.