Bildirişler

BILDIRIŞ

Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty "Infokommunikasiýa torlarynda ölçeg usullary" we "Infokommunikasiýa gurluşlarynyň elektrik iýmitlendirilişi" dersini okatmak üçin mugallym, "Telekommunikasiýa ulgamlary we tehnologiýalary ugry boýunça hünärmen wezipelerine işe kabul etmek boýunça resminamalaryň kabul edilip başlandygyny yglan edýär.

Bildirilýän esasy talaplar:

  1. Aşgabat şäherinde hemişelik ýazgyda duran bolmaly.
  2. Ýokary bilimli bolmaly.
  3. Resminamalar 2024-nji ýylyň 28-nji fewralyna çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin: Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň Işgärler bölümi
Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýolunyň 68-nji jaýy

Telefon: 94-12-28

Ähli hukuklary goralan.